ಜಾಗತಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವವರು

14 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಬಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್