ಜಾಗತಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವವರು

14 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಡ್ರಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ (ಬಾಹ್ಯ ಫೀಡ್)