ಜಾಗತಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವವರು

14 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಕರಗಿದ ಏರ್ ಫ್ಲೋಟೇಶನ್ (ಡಿಎಎಫ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ